Wyniki postępowania Nr: 02/2019/1.2/POPW

18|02|2019

Wyniki postępowania Nr: 02/2019/1.2/POPW

ASTRA S.A.

ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa;

Oddział Przemyśl:, ul. Herbertów 34, 37-733 Przemyśl.

informuje o wynikach postepowania ofertowego, nr ID: 02/2019/1.2/POPW

w zakresie usług wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji na rynku brytyjskim

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów, 79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe, 79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

 

w ramach projektu:

„Wdrożenie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy ASTRA S.A. w zakresie sprzedaży artykułów szkolno-biurowych na wybranych rynkach zagranicznych”

nr: POPW.01.02.00-18-0020/18

Za najkorzystniejszą uznana został oferta:

Kompass Poland Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 48, 02-661 Warszawa.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania: 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020